ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING, VERHUUR EN DIENSTEN

 

Algemene voorwaarden voor huur en dienstverlening

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Drive-in Viperss, gevestigd en kantoorhoudende te (7951BV) Staphorst aan Lindenlaan 3.

Opdrachtgever:
 De natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt, koopt of gebruik maakt van diensten van de opdrachtnemer voor een bepaalde PERIODE.

Diensten:De dienst die door Drive-in Viperss wordt verricht.

Apparatuur: Alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek, evenals muziekinstrumenten en overige zaken die opdrachtnemer voor verhuur, gebruik of verkoop beschikbaar stelt, evenals alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen, verpakkingsmaterialen en bevestigingsmaterialen.

Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever.

Derden:
 Alle partijen buiten Drive-in Viperss en de opdrachtgever.


2. Toepasselijkheid voorwaarden

2a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten, aanbiedingen en overeenkomsten met opdrachtgevers gesloten betreffende alle verhuur, producten en diensten van de opdrachtnemer.
2b. Door ondertekening van een overeenkomst geeft de opdrachtgever aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
2c. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2d. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2e. Het staat de opdrachtnemer vrij ten allen tijde de voorwaarden te wijzigen, met in achtname van kennisgeving hiervan op de website van de opdrachtnemer of doormiddel van een e-mail. Wijzigingen gelden niet voor al gesloten overeenkomsten.
2f. Op alle offertes, diensten, aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland. In het laatste geval geldt het Europese koopverdrag.

2g. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

 

 

 1. Verhuur
  3.1 Toepasselijkheid
  De voorwaarden onder ad. 3 met inbegrip van zijn subvoorwaarden, gelden enkel voor activiteiten die verband houden met de verhuur van apparatuur en diensten die verband houden met deze verhuur in de breedste zin van het woord.

3.2 Huur/diensten overeenkomst 
3.2a.Er wordt een huur/dienstenovereenkomst opgesteld, door beide partijen ondertekend, waarbij overeengekomen wordt welke de diensten en verhuur betreffen, welke de verhuurperiode is, en de kosten. Deze overeenkomst kan in de vorm van een geaccordeerde offerte geschieden. Deze overeenkomst is bindend naar de algemene voorwaarden, tenzij uitzonderingen in deze overeenkomst zijn opgenomen op een artikel van de algemene voorwaarden. De overeenkomst dient getekend te worden alvorens de huurperiode ingaat. Bij de verhuur en het afhalen van apparatuur door de opdrachtgever, kan ter plekke de overeenkomst worden ondertekend waarna de huurperiode ingaat.

3.2b. Alle gegevens, zoals vermeld op de overeenkomst, worden door de opdrachtgever nagekeken en bij eventuele onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan de opdrachtnemer die zorg zal dragen voor een correcte verwerking hiervan.

 

3.3 Facturering
Er wordt naast de overeenkomst een factuur opgesteld met de klantengegevens, de specificaties, de prijzen, de totaalkosten, BTW en de datum. Betaling vindt plaats naar de Betalingsvoorwaarden, zie ad. 3.5.

3.4 Huurperiode
De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 4 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur de opslagplaats van opdrachtnemer verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer retour is in de opslagplaats, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij aflevering en wederom retour halen geldt dat de huurperiode start en eindigt op het moment dat de apparatuur zich in het transportmiddel bevindt. Hierbij worden echter wel transportkosten berekend.

3.5 Tarieven & betaling
3.5a. De opdrachtgever wordt geacht de door opdrachtnemer gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.
3.5b. Opdrachtgever dient de betaling contant of giraal te voldoen voor aanvang van de huurperiode óf direct na installatie, bij aflevering of bij afhalen van de apparatuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. In het geval van betaling naderhand op basis van facturering, geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.5c. De tarieven die berekend worden zijn deze, die bij vastleggen van de overeenkomst gelden of de tarieven uit een geldige door de opdrachtnemer uitgebrachte offerte. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
3.5d. Het staat de opdrachtnemer vrij borg te vragen voor de te verhuren apparatuur.
3.5e. Prijswijzigingen zijn voorbehouden, met uitzondering van tarieven die schriftelijk in een geldige overeenkomst zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
3.5f. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
3.5g. Kortingen zijn alleen geldig bij contante betaling of betaling binnen 8 dagen na factuurdatum. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal de korting komen te vervallen, tenzij door beide partijen schriftelijk anders overeengekomen is.

3.6. Annulering
3.6a. Indien de opdrachtgever met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten en vervolgens van huren wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien opdrachtgever de voorgenomen overeenkomst annuleert,

 • eerder dan op de zevende dag voor de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden;
 • eerder dan op de vierde dag voor de aanvang van de huurperiode is opdrachtgever 25% van de huurprijs verschuldigd;
 • later dan de derde dag voor de aanvang van de huurperiode is opdrachtgever de volledige huurprijs verschuldigd.

De annulering dient telefonisch te geschieden. Indien schriftelijk of via e-mail wordt geannuleerd, dan is de annulering alleen geldig indien de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging heeft gehad.
3.6b. De hiervoor onder 3.6a genoemde annuleringsbepalingen gelden niet als anders schriftelijk is overeengekomen.
3.6c. Annulering van levering, installatie, verhuur, overige diensten en/of de overeenkomst in het algemeen door de opdrachtnemer kan enkel plaatsvinden als sprake is van overmacht, zie ad. 3.22.

3.7 Legitimatieplicht
Alvorens de overeenkomst met opdrachtgever aan te gaan kan opdrachtnemer de opdrachtgever verplichten zich te legitimeren door het tonen aan opdrachtnemer van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen evenals een kopie bank- of giroafschrift niet ouder dan 14 dagen.

3.8 Gebruik
3.8a.De opdrachtgever zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De opdrachtgever zal met de apparatuur zorgvuldig en voorzichtig omgaan en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. Opdrachtgever is verplicht te allen tijde aan een door opdrachtnemer gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren. De opdrachtgever is op de hoogte van de wijze van gebruik van de apparatuur en handelt hiernaar. Indien nodig zal de opdrachtnemer uitleg geven over gebruik van de apparatuur.

3.8b. Het is huurder niet toegestaan de gehuurde producten aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding. Een uitzondering hierop geldt indien de producten aan de vereniging verhuurd worden. In deze gevallen is het de vereniging toegestaan de instrumenten in bruikleen aan haar leden aan te bieden. 

 

3.9 Vervoer
De opdrachtgever vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door opdrachtnemer verstrekte verpakking vanaf de opslagplaats geheel voor eigen rekening en risico. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerde apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen. Bij aflevering en retour halen van de apparatuur door de opdrachtnemer geldt dat het vervoer van de apparatuur niet onder het risico van de opdrachtgever valt.

3.10 Werking
3.10a.
 De opdrachtgever verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie uit de opslagplaats van de opdrachtnemer wordt geleverd. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart opdrachtgever bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent opdrachtgever dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.

3.10b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient opdrachtgever dit direct te melden aan de opdrachtnemer. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de opdrachtnemer is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

3.11 In gebreke zijn en schadevergoeding.
3.11a.
 Indien de apparatuur door de opdrachtgever bij de opdrachtnemer wordt afgehaald bij de opslagplaats en de opdrachtgever niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is dat geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

3.11b. De apparatuur moet door opdrachtgever bij de opslagplaats van de opdrachtnemer worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij de apparatuur wordt afgeleverd en/of geïnstalleerd zoals dat schriftelijk is overeengekomen. Indien de opdrachtgever niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de opdrachtgever daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Dan is de opdrachtgever, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de opdrachtnemer, aan de opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is opdrachtgever de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd evenals de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.
3.11c. Indien de opdrachtnemer tengevolge van te late terugbezorging door opdrachtgever en/of tengevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door opdrachtgever op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 3.11b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal de opdrachtnemer het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van opdrachtgever te claimen.

3.12 Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is de opdrachtgever verplicht hiervan terstond melding te doen aan de opdrachtnemer. Tevens zal de opdrachtgever in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de opdrachtnemer doen toekomen. Indien opdrachtgever de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan opdrachtnemer die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

3.13 Verzekeringen
3.13a. De opdrachtgever verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur de opslagplaats verlaat.
3.13b. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. Is dit niet het geval, dan is de opdrachtgever geheel aansprakelijk voor alle schade, verlies of diefstal. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever aan deze door opdrachtnemer meegedeeld.

3.14 Schade
3.14a. De schade die tijdens de huurperiode aan de gehuurde zaken is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de opdrachtgever.
3.14b. De schade die tijdens de huurperiode aan de gehuurde zaken is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, ook indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de opdrachtgever afgesloten schadevergoeding, is voor rekening van de opdrachtgever.
3.14c. De schade die tijdens de huurperiode aan de gehuurde zaken is ontstaan, welke het rechtstreeks gevolg is van feitelijk handelen van de opdrachtnemer ter plaatse van de opdrachtgever, is voor rekening van de opdrachtnemer.
3.14d. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die gedurende de huurperiode, als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde zaken, is ontstaan.
3.14e Het is opdrachtgever niet toegestaan om in podia-elementen en andere gehuurde zaken door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Indien de opdrachtgever zich niet houdt aan het hier genoemde verbod is de opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de gehele zaken die door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.

3.15 Geheimhouding & privacy
3.15a. De opdrachtgever zal geen gegevens betreffende de door opdrachtnemer inzake de gehuurde apparatuur gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst bekend worden, kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken.

3.15b. De opdrachtnemer stelt nimmer uw persoonlijke gegevens en/of aangeleverd materiaal beschikbaar aan derden en behandelt alle informatie als vertrouwelijk, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.16 Weigeringsrecht verhuurder
Verhuurder heeft te alle tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. 

 

3.17 Buma/Stemra/Sena-rechten
Alle kosten met betrekking tot Buma, Stemra, Sena-rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, in openbare dan wel besloten gelegenheden, geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde producten, zijn geheel voor rekening van huurders die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door Buma/Stemra/Sena. 

 

 

 1. Dienstverlening en optredens

4.1 Toepasselijkheid
De voorwaarden onder ad. 4 met inbegrip van zijn subvoorwaarden, gelden enkel voor activiteiten die verband houden met optredens en dienstverlening die verband houden met deze optredens in de breedste zin van het woord.

4.2. Uitvoering van de overeenkomst
4.2a.Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.2b.De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.2c.De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
4.2d.Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

4.3. Meerwerk
4.3a.In geval van meerwerk zal dit volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.3b.  De opdrachtnemer behoudt zich in dit geval het recht voor om een eventueel langere duur van de aanwezigheid aan de opdrachtgever door te berekenen.
4.3c.De opdrachtnemer behoudt zich het recht een redelijke vergoeding te vragen aan een (extra ingehuurde) act, die zou willen “inprikken” in de geluidsinstallatie, zonder dat daarover vooraf met de opdrachtgever overleg is geweest.
4.3d.Mochten de opdrachtnemer en de (extra ingehuurde) act hierover niet tot overeenstemming komen dan behoudt de opdrachtnemer zich het recht om medewerking tot “inprikken” te weigeren.

4.4. Faciliteiten
4.4a.Indien door of door de opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.4b.Opdrachtgever dient te zorgen voor een podium/verhoging, indien dit van tevoren aan opdrachtgever bekend is gemaakt.
4.4c.De opdrachtnemer heeft minimaal een werkplek nodig van 4 meter breed, 2 meter diep.
4.4d.De opdrachtgever dient te zorgen voor een degelijke stroomvoorziening van minimaal 1 keer 16 ampère schoon/onbelast, binnen een straal van 15 meter vanaf de plaats waar de opdrachtnemer of partners opgezet moet worden.
4.4e.De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.
4.4f.Opdrachtgever maakt het mogelijk dat de opdrachtnemer minimaal anderhalf uur voor aanvangstijd onbelemmerd toegang heeft tot de locatie. Tevens dient een aanspreekbaar persoon aanwezig te zijn, die van de huishoudelijke-aangelegenheden volledig op de hoogte is.
4.4g.Direct na afloop van het optreden dient de crew in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met de afbouw te beginnen. Eventuele wachttijd wordt doorberekend (prijs op aanvraag), en moet contant in kleine coupures tijdens het feest worden afgerekend.
4.4h.Voor openlucht optredens geldt dat zij dienen plaats te vinden in een degelijke afgeschermde, water en winddichte overkapping voorzien van gesloten zijkanten en een gesloten achterzijde. Dit ter voorkoming van schade aan apparatuur en/of andere bezittingen van de opdrachtnemer door weersomstandigheden.

4.5. Laden & Lossen
4.5a.De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare laad en losplaats op maximaal 50 meter van de plaats van het optreden. Indien de laad en losplaats verder dan 50 meter van de plaats van het optreden verwijderd is, en dit niet van te voren overlegd is, zal dit in rekening worden gebracht en moet contant in kleine coupures tijdens het feest worden afgerekend.
4.5b.Indien de laad en losplaats zich niet in de directe omgeving van het podium bevindt en/of er vanaf de laad en losplaats tot de plaats van het optreden gebruik gemaakt dient te worden van liften, trappen e.d. of wanneer andere obstakels de directe toegang tot de plaats van het optreden (zouden kunnen) verhinderen dient de opdrachtgever dit vóór het ondertekenen van de overeenkomst, door te geven aan de opdrachtnemer.
4.5c.Indien de laad en losplaats en/of de plaats van het optreden op de locatie alleen via trappen (met meer dan drie treden) te bereiken is en dit niet van tevoren overlegd is, zal dit meerwerk in rekening worden gebracht en moet contant in kleine coupures tijdens het feest worden afgerekend.
4.5d.Indien er een parkeerontheffing benodigd is, zal opdrachtgever die verzorgen.  de opdrachtnemer kan na het laden/lossen de auto, bus of vrachtauto met (eventuele) aanhanger parkeren binnen een straal van 100 meter van de laad/losplaats, tenzij anders is afgesproken. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen worden doorberekend op de factuur.

4.6. Betaling
4.6a.Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
4.6b. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,25% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
4.6c. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4.6d. De opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

4.7. Annulering
4.7a. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert dient de opdrachtgever de navolgende vergoeding aan de opdrachtnemer te voldoen:
a. Binnen 21 dagen voor de show 25% van het overeengekomen totaalbedrag.
b. Binnen 14 dagen voor de show 50% van het overeengekomen totaalbedrag.
c. Binnen 7 dagen voor de show 75% van het overeengekomen totaalbedrag.
d. Binnen 48 uur voor de show 100% van het overeengekomen totaalbedrag.
Een rekening volgt nadat men bekend heeft gemaakt te willen annuleren.
4.7b. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van de opdrachtnemer op volledige schadevergoeding bij annulering.

4.8. Overmacht
4.8a.Indien de opdrachtnemer op weg naar het adres, waar het optreden zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat men niet op de overeengekomen plaats en tijd van het optreden zal kunnen zijn, valt dit onder overmacht en zal de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever en deze in kennis stellen.
4.8b.In het geval dat de opdrachtnemer als gevolg overmacht zoals ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene omstandigheid het overeengekomen optreden niet kan uitvoeren zal de opdrachtnemer ervan zo spoedig mogelijk de opdrachtgever in kennis stellen.
4.8c.In geval van overmacht kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vergoeding van enig ontstane schade waaronder doch niet uitsluitend inkomstenderving.

4.9. Aansprakelijkheid
4.9a.Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
4.9b.Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
4.9c.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4.9d.De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4.9e.De opdrachtnemer is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht.
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever; zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

4.10. Aansprakelijkheid opdrachtgever
4.10a.Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur, ontstaan door (voor, tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden) opgetreden storingen in de aangeboden stroomvoorziening.
4.10b.Bij onheil als brand en andere calamiteiten, maar ook bij vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties waar beschadiging van apparatuur en/of andere bezittingen van de opdrachtnemer dreigt, is de opdrachtnemer gerechtigd het optreden te staken, hetgeen de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium of enige andere vorm van aansprakelijkheid.
4.10c.Mocht het optreden door tussenkomst van de politie en/of brandweer worden verboden of beëindigd om welke reden dan ook zoals het ontbreken van de vereiste vergunningen of klachten van omwonenden wegens het produceren van een te hoog geluidsvolume, dan ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium of enige andere vorm van aansprakelijkheid.
4.10d.Bij het geproduceerde geluidsniveau zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de opdrachtgever. In geval van geluidsoverlast of hieruit voortkomende problemen, ligt de aansprakelijkheid volledig bij de opdrachtgever.

4.11.Overig
4.11a.Opdrachtgever verleent toestemming aan de opdrachtnemer voor het maken van reclame tijdens de show.
4.11b.Opdrachtgever verleent toestemming voor het maken van foto’s en filmopnames van het feest en het plaatsen hiervan op de website van de opdrachtnemer.
4.11c.De opdrachtnemers crew heeft recht op een onbeperkt aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid en deze zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.11d.De door het Bureau Muziek en Auteursrechten (BUMA) en dergelijke instanties eventueel te heffen kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van deze kosten.
4.11e.Indien opdrachtgever aan de opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

4.12. Geschillen & Toepasselijk recht
4.12a. De rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
4.12b.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
4.12c.Op elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.